Hoog-Complexe Patiënt (fase 2)

Handreiking bekwaam verklaren EPA Hoog-Complexe Patiënt fase 2

NB EPA Hoog-Complexe patiënt fase 2 kan pas ná EPA Hoog-Complexe patiënt fase 1 bekwaam verklaard worden en zal over het algemeen pas na > 2 jaar opleiding bekwaam verklaard kunnen worden.

 

Wat?

Bekwaam verklaard worden

De AIOS gaat, bij het werken aan de bekwaamverklaring Hoog-Complexe Patiënt fase 2, zich vooral richten op de zorg behorende bij de volgende fases van de SEH-benadering: focussed assessment, behandeling en dispositie. Na deze fase ontvangt de AIOS een bekwaamverklaring volgens de gebruikelijke route en na een positieve uitkomst van een bespreking binnen het OOG (Oordeel Opleidings Groep). Na deze bekwaamverklaring mag de AIOS zelfstandig patiënten zien op de spoedeisende hulp zolang een patiënt niet kritiek ziek is.

 

Na de bekwaamverklaring

Na een positieve beoordeling in het OOG mag de AIOS zelfstandig patiënten zien op de spoedeisende hulp en herkennen wanneer een patiënt niet kritiek ziek is. De AIOS wordt geacht zelfstandig Hoog-Complexe zorg te kunnen leveren, dan wel in te schatten dat de AIOS supervisie nodig heeft. In de praktijk zal de AIOS nog steeds, ook na bekwaamverklaring, veelvuldig om supervisie vragen. Wanneer de AIOS geen supervisie vraagt, schrijft die ook niet meer “in overleg met” op.

Bij werkzaamheden buiten de kliniek waar de bekwaamverklaring is vastgesteld blijft de bekwaamverklaring geldig en vergewist de AIOS zich ervan hoe opnieuw veilig en kwalitatief zonder standaard supervisie gewerkt kan worden op de nieuwe werkplek. De AIOS dient in gesprek te gaan met de lokale opleiders over het bewkamen in specifieke protocollen, werkafspraken, lokale opleidingssituaties etc. die kunnen verschillen per lokatie.

 

Inleiding

De bekwaamverklaring voor de EPA Hoog-Complexe Patiënt bestaat uit 2 fases in verband met de uitgebreidheid en complexiteit van deze EPA.

Fase 1 – de initiële fase – richt zich op het in een vroeg stadium besluiten kunnen nemen ten aanzien van de eerste fases (eerste beoordeling en initiële behandeling) van de SEH benadering, zoals bijvoorbeeld allocatie van resources, samenstelling van het team en beleid gericht op comfort en logistiek.

Fase 2 richt zich vooral op de volgende fases van de SEH-benadering (focussed assessment, behandeling en dispositie).

 

De SEH-benadering van een patiënt bestaat uit de volgende stappen:

Eerste beoordeling:

Er wordt zo snel mogelijk een inschatting gemaakt van de ernst van de klacht(en) en de hierbij best passende locatie binnen de spoedeisende hulp (kamer, shockroom e.d.). Er wordt actief besloten of direct resuscitatie nodig is en waar de volgende stap in het proces dient plaats te vinden. Dit kan tijdens een telefoontje van de ambulance zijn, in triage, of bij verslechtering van de situatie van een patiënt.

 

Resuscitatie en stabilisatie:

Er vindt gelijktijdige beoordeling en behandeling van de patiënt plaats, (gericht op acuut levensbedreigende aandoeningen) met als doel de patiënt te stabiliseren, een eerste werkdiagnose te vormen en een eerste specifieke behandeling op te starten.

 

Initiële behandeling:

In deze fase wordt heel vroeg in het proces besloten welke symptoombestrijding gewenst is en welke diagnostiek ingezet kan/moet worden. Veelal gebeurt dit nog voordat een volledige beoordeling heeft kunnen plaatsvinden.

 

Focussed Assesment:

In deze fase vindt de meer klassieke vorm van patiënt benadering plaats. Het uitvoeren van gerichte (hetero) anamnese en lichamelijk onderzoek en inzetten relevante aanvullende diagnostiek, resulterend in een werkdiagnose en differentiaaldiagnose;

 

Behandeling:

Hier vindt specifieke behandeling voor de werkdiagnose en eventuele andere differentiaaldiagnoses plaats, inclusief ondersteunende therapie (verlichten van symptomen, onderhouden en bewaken normale functies (monitoring – al dan niet invasief, IV vocht, catheter, etcetera), voorkomen en behandelen van complicaties van het ziekteproces en van complicaties van de behandeling. Observatie en herbeoordeling vormen een belangrijk onderdeel van deze fase. Hier worden behandeldoelen en -beperkingen opgesteld.

 

Dispositie:

Hier worden beslissingen genomen over consultatie, observatie, opname of ontslag. Zorg voor adequate overdracht van medische verantwoordelijkheid naar de juiste specialist (ook buiten ziekenhuis) maakt hier onderdeel van uit.

 

Hoe?

De AIOS werkt reeds gedurende een langere periode (geschat op >2 jaar) op de SEH onder supervisie van een SEH-arts en heeft minimaal de volgende specifieke stages gelopen: acute ICL, cardiologie, kindergeneeskunde, perifere SEH-stage met focus op trauma, AMBU-stage en HAP-stage. Verder worden meerdere EPA focus stages Hoog-Complexe Patiënt en Kritiek Zieke Patiënt ingepland om zo de exposure aan en de verdieping binnen deze EPA’s te kunnen vergroten (deze EPA focus stages zijn steeds gecombineerd, omdat een Hoog-Complexe Patiënt in de acute fase regelmatig een Kritiek Zieke Patiënt kan worden).

 

Een bekwaamverklaring voor fase 2 van de EPA Hoog-Complexe Patiënt kan pas aangevraagd worden na het behalen van een bekwaamverklaring voor EPA Hoog-Complexe Patiënt fase 1 en bij voorkeur voor EPA Laag-Complexe Patiënt en zal meestal pas in het 3de jaar van de opleiding aangevraagd kunnen worden. De AIOS begint wel al vanaf het begin van de opleiding aan het verzamelen van de benodigde exposure en beoordelingen voor deze bekwaamverklaring.

 

Studeren

 • Gerelateerde hoofdstukken uit Tintinalli of Rosen’s
 • Gerelateerde nationale en internationale richtlijnen
 • E-learning HIPPO EM
 • Verschillende FOAM bronnen zie www.spoedz.nl

 

Toetsing en beoordeling

 

Bekwaamverklaringen

De AIOS heeft de volgende bekwaamverklaringen:

 • EPA Hoog-Complexe Patiënt fase 1
 • Bij voorkeur EPA Laag-Complexe Patiënt

 

Stages

De AIOS heeft de volgende stages met goed resultaat afgerond:

 • Acute ICL
 • Cardiologie
 • Kindergeneeskunde
 • Perifere SEH-stage
 • AMBU
 • HAP

 

Cursussen

De AIOS heeft de volgende cursussen met goed resultaat afgerond:

 • ALS
 • ATLS
 • APLS
 • Onderwijs modules NVSHA: Toxicologie, Spoedechografie, PSA, Forensische geneeskunde en gezondheidsrecht, mishandeling en geweld, opgeschaalde zorg, medisch management – spelen met leiding en invloed

 

Kennistoetsen

De AIOS doet de volgende kennistoetsen:

 • Kennistoetsen conform loco-regionaal onderwijsprogramma. (Op dit moment hebben alle aios in onze regio een HIPPO EM account van waaruit kennis wordt vergaard en toetsen worden gegenereerd).
 • EBEEM Part A exam

 

OSATS

De AIOS verkrijgt de volgende OSATS:

 • Inbrengen thoraxdrain
 • ECV
 • ECG beoordelen
 • NIV
 • Spoedechografie cor / longen
 • Inbrengen CAD
 • Spoedechografie FAST
 • Ascitespunctie
 • Beoordelen CT brein
 • Lumbaalpunctie
 • PSA

 

KPB’s

 • De AIOS laat minimaal 10 KPB SEH benadering algemeen Hoog-Complexe Patiënt afnemen
 • De AIOS laat naast bovenstaande 10 minimaal 5 verschillende niet algemene KPB’s passend bij Hoog-Complexe Patiënt afnemen (www.NVSHA.nl of e-portfolio)

VIVA’s

De AIOS doet de volgende VIVA’s

  • Dyspnoe (bv de patient met een exacerbatie COPD)
  • Buikpijn (bv de patient met een geprikkelde buik)
  • Collaps (bv de patiënt met een klassieke syncope)
  • Koorts (bv de patient met koorts zonder evident focus)
  • Neurologische uitval (bv de patiënt met o.a. acute hoofdpijn)

Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio!

 

Eindbeoordeling

De AIOS vraagt zelf een OOG beoordeling aan en levert de benodigde stukken minimaal 2 weken vóór de OOG bespreking in bij de opleider.

Na een positieve beoordeling in het OOG (minimaal een bekwaamheidsniveau 4) mag de AIOS zelfstandig de gehele zorg voor de Hoog-Complexe-patiënt verrichten.

 

 Bekwaamheid niveaus