Kritiek-Zieke Patiënt

Handreiking bekwaam verklaren EPA Kritiek Zieke patiënt

NB EPA Kritiek Zieke patiënt kan pas ná EPA Hoog-Complexe patiënt fase 1 én 2 bekwaam verklaard worden en zal over het algemeen pas na > 2 jaar opleiding bekwaam verklaard kunnen worden.

 

Wat?

Bekwaam verklaard worden

De AIOS zal bij het werken aan de bekwaamverklaring kritiek zieke patiënt moeten zorgen voor voldoende exposure aan deze categorie patiënten en moeten voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden voordat een bekwaamverklaring aangevraagd kan worden.

Na deze fase ontvangt de AIOS een bekwaamverklaring volgens de gebruikelijke route na een positieve uitkomst van een bespreking binnen het OOG  (Oordeel OpleidingsGroep).

 

Na de bekwaamverklaring

Met deze bekwaamverklaring mag de AIOS zelfstandig kritiek zieke patiënten beoordelen en afhandelen. De AIOS wordt geacht zelf in staat te zijn zorg te leveren, dan wel in te schatten dat de AIOS supervisie nodig heeft. In de praktijk zal de AIOS nog steeds, ook na bekwaamverklaring, veelvuldig om supervisie vragen. Wanneer de AIOS geen supervisie vraagt, schrijft die ook niet meer “in overleg met” op.

Bij werkzaamheden buiten de kliniek waar de bekwaamverklaring is vastgesteld blijft de bekwaamverklaring geldig en vergewist de AIOS zich ervan hoe opnieuw veilig en kwalitatief zonder standaard supervisie gewerkt kan worden op de nieuwe werkplek. De AIOS dient in gesprek te gaan met de lokale opleiders over het bekwamen in specifieke protocollen, werkafspraken, lokale opleidingssituaties etc. die kunnen verschillen per locatie.

 

Inleiding

Deze EPA Kritiek Zieke Patiënt kan vanaf de start van de opleiding in zijn geheel in het opleidingsproces worden geïmplementeerd door de AIOS, waarbij de uiteindelijke bekwaam verklaring waarschijnlijk in het 3e jaar verkregen kan worden.

 

De SEH-benadering van een patiënt bestaat uit de volgende stappen:

Eerste beoordeling:

Er wordt zo snel mogelijk een inschatting gemaakt van de ernst van de klacht(en) en de hierbij best passende locatie binnen de spoedeisende hulp (kamer, shockroom e.d.). Er wordt actief besloten of direct resuscitatie nodig is en waar de volgende stap in het proces dient plaats te vinden. Dit kan tijdens een telefoontje van de ambulance zijn, in triage, of bij verslechtering van de situatie van een patiënt.

 

Resuscitatie en stabilisatie:

Er vindt gelijktijdige beoordeling en behandeling van de patiënt plaats, (gericht op acuut levensbedreigende aandoeningen) met als doel de patiënt te stabiliseren, een eerste werkdiagnose te vormen en een eerste specifieke behandeling op te starten.

 

Initiële behandeling:

In deze fase wordt heel vroeg in het proces besloten welke symptoombestrijding gewenst is en welke diagnostiek ingezet kan/moet worden. Veelal gebeurt dit nog voordat een volledige beoordeling heeft kunnen plaatsvinden.

 

Focussed Assessment:

In deze fase vindt de meer klassieke vorm van patiënt benadering plaats. Het uitvoeren van gerichte (hetero) anamnese en lichamelijk onderzoek en inzetten relevante aanvullende diagnostiek, resulterend in een werkdiagnose en differentiaaldiagnose;

 

Behandeling:

Hier vindt specifieke behandeling voor de werkdiagnose en eventuele andere differentiaaldiagnoses plaats, inclusief ondersteunende therapie (verlichten van symptomen, onderhouden en bewaken normale functies (monitoring – al dan niet invasief, IV vocht, catheter, etcetera), voorkomen en behandelen van complicaties van het ziekteproces en van complicaties van de behandeling. Observatie en herbeoordeling vormen een belangrijk onderdeel van deze fase. Hier worden behandeldoelen en -beperkingen opgesteld.

 

Dispositie:

Hier worden beslissingen genomen over consultatie, observatie, opname of ontslag. Zorg voor adequate overdracht van medische verantwoordelijkheid naar de juiste specialist (ook buiten ziekenhuis) maakt hier onderdeel van uit.

 

Hoe?

De AIOS werkt reeds gedurende een langere periode (geschat op >2 jaar) op de SEH onder supervisie van een SEH-arts en heeft minimaal, naast de verplichte stages voor de bekwaamverklaring Hoog-Complexe-patiënt, ook de IC en anesthesie stages met goed resultaat afgerond. Verder worden meerdere EPA focus stages Hoog-Complexe Patiënt en Kritiek Zieke Patiënt ingepland om zo de exposure aan en de verdieping binnen deze EPA’s te kunnen vergroten (deze EPA focus stages zijn steeds gecombineerd, omdat een Hoog-Complexe Patiënt in de acute fase regelmatig een Kritiek Zieke Patiënt kan worden en andersom).

 

Studeren

 • Gerelateerde hoofdstukken uit Tintinalli en/of Rosen’s
 • Gerelateerde nationale en internationale richtlijnen
 • E-learning HIPPO EM
 • Verschillende FOAM bronnen zie www.spoedz.nl
 • Relevante lokale protocollen (bijvoorbeeld reanimatie, trauma, massaal bloedtransfusie en RSI)

 

Toetsing en beoordeling

Bekwaamverklaringen

De AIOS heeft de volgende bekwaamverklaringen:

 • EPA Hoog-Complexe Patiënt fase 1 en 2
 • Bij voorkeur EPA Laag-Complexe Patiënt

Cursussen

De AIOS heeft de volgende cursussen met goed resultaat afgerond:

 • ALS
 • ATLS
 • APLS
 • Onderwijs modules NVSHA: Toxicologie, Spoedechografie, PSA, Forensische geneeskunde en gezondheidsrecht, opgeschaalde zorg, medisch management – spelen met leiding en invloed, mishandeling en geweld

 

Kennistoetsen

De AIOS doet de volgende kennistoetsen:

  • Kennistoetsen conform loco-regionaal onderwijsprogramma. (Op dit moment hebben alle aios in onze regio een HIPPO EM account van waaruit kennis wordt vergaard en toetsen worden gegenereerd).
  • EBEEM Part A exam

OSATS

 • Minimaal 1 OSATS van alle vaardigheden beschreven in de EPA en alle sub-EPA’s

 

KPB’s

De AIOS verkrijgt de volgende KPB’s:

 • Minimaal 10 KPB SEH benadering algemeen van deze EPA. Dit kan eventueel (gedeeltelijk) vervangen worden door KPB’s opvang kritiek zieke patiënt:
 • Airway
 • Breathing
 • Circulatie
 • Disability
 • Exposure en environmental

 

Stages

De AIOS heeft de volgende stages van tevoren succesvol afgerond:

 • De verplichte stages horende bij de bekwaamverklaring Hoog-Complexe Patiënt
 • Anesthesie
 • IC
 • EPA-focus-stage(s) Spoedeisende Geneeskunde Hoog-Complexe en Kritiek Zieke Patiënt

 

VIVA’s

De AIOS laat de volgende VIVA’s afnemen:

 • Shock
 • Respiratoire insufficiëntie
 • Coma
 • Multitrauma
 • Reanimatie

 

Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio!

 

Eindbeoordeling

De AIOS vraagt zelf een OOG beoordeling aan en levert de benodigde stukken minimaal 2 weken vóór de OOG bespreking in bij de opleider.

Na een positieve beoordeling in het OOG (minimaal een bekwaamheidsniveau 4) mag de AIOS zelfstandig de zorg voor de kritiek zieke patiënt verlenen.

 

Bekwaamheid niveaus